عکس و تصویر بهترین پوشش تو را در سر حجاب می شود بـالا، مـقـامـت در حجاب . فـاطمی ...

و چادر سرکردنت انتقام کربــــــــــــــــــلا ستچـــــــــــــــــادر تو تلافی غروبی است

که در آن روز به زور چادر ازسر زنان حرم پیامبر می کشیدند

چادر تو میراث خون دلهای خیمه نشینان ظهر عاشوراست

و چادر سرکردنت به همین سادگی انتقام کربــــــــــــــــــلا ست...